LR Company, štýlové PC skrinky

Slovanet partner

Obchodné podmienky

 

1. Základné ustanovenia


Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealerom) a firmou LR Company s.r.o (distribútorom). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle distribútora na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový dealer je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

2. Podmienky spolupráce


Nákup vo firme LR Company môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty, ktoré majú vo výpise z podnikového registra alebo živnostenskom liste oprávnenie na predaj, alebo servis výpočtovej techniky, alebo kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja. Nákup može uskutočniť aj koncový spotrebiteľ, pričom ako predajná cena bude použitá doporučená maloobchodná cena.

3. Kontaktné údaje


Predajcom všetkých produktov a služieb uvedených na internetových stránkach firmy je spoločnosť LR Company s.r.o, Bálentova 241/1, 018 64 Košeca.

4. Objednávanie tovaru


Dealer si môže u distribútora objednať tovar osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-shopu. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov dealerskej firmy (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.lrcompany.sk. Cena tovaru sa riadi dealerským cenníkom určeným LR Company s.r.o. platným v čase potvrdenia objednávky.

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: Prijatie objednávky je automaticky potvrdzované systémovým emailom odoslaným na kontaktnú e-mailovú adresu dealera. Táto správa je len potvrdenie prijatia objednávky.

ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY: Objednávka je pre dealera aj distribútora záväzná až po jej potvrdení distribútorom, pričom potvrdením sa rozumie telefonický rozhovor uskutočený distribútorom, alebo e-mailová správa vytvorená distribútorom, okrem automatických správ. Storno objednávky bez udania dôvodu zo strany dealera je možné vykonať pred jej potvrdením a to emailom alebo telefonicky.

5. Doklady


PROFORMA FAKTÚRA: Sa vystavuje dealerovi pri potvrdení objednávky alebo za účelom komisionálneho predaja tovaru dealerom. V prípade komisionálneho predaja je možné dátum splatnosti proforma faktúry po vzájomnej dohode distribútora a dealera predĺžiť o dobu kedy tovar zostane u dealera v komisii.


FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo ich dostane zákazník (dealer) pri osobnom prebratí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku distribútora a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.

DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania alebo storna objednávky je možné vystaviť dealerovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má dealer neuhradené záväzky voči distribútorovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky dealera.


KOMISIONÁLNA ZMLUVA: Sa uzatvára medzi distribútorom a dealerom po vzájomnej dohode oboch strán o komisionálnom predaji tovaru dealerom. Zmluva definuje práva a povinnosti zmluvných strán počas jej trvania. Počas trvania zmluvy má dealer v prenájme tovar od distribútora, pričom dealer podáva distribútorovi mesačné hlásenia o predaji tovaru a následne distribútor predaný tovar dealerovi vyfaktúruje. Komisionálna zmluva je k nahliadnutiu tu

6. Platobné podmienky


Platbu za objednaný tovar je možné uskutočniť:

Bankovým prevodom na účet distribútora
Osobne v hotovosti
V hotovosti kurierovi/na dobierku


Pri platbe neskôr ako pri prevzatí tovaru v prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry má právo distribútor účtovať penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry.

UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy LR Company s.r.o.

7. Dodanie tovaru


Tovar je možné prevziať:

osobne v sklade LR Company s.r.o.
zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty
expedovať prepravnou službou
po vzájomnej dohode môže byť doručený dealerovi rozvozom organizovaným distribútorom na náklady distribútora.


Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať obchodníka bezodkladne najneskôr do 3 dní od vyskladnenia. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií, ak nie je uvedené inak, hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme ! Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nevyhnutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Distribútor zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky chybou prepravnej služby.

8. Záručné a reklamačné podmienky


Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach distribútora.

V prípade neuhradenej pohľadávky si predajca vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonnika uplatniť záložné právo na nevybavenie reklamacií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľádavky vybavené a expedované.

9. Záverečné ustanovenia


Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.

V Košeci, 3.1.2010

Ing. Richard Lukáčik
Konateľ spoločnosti


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty