LR Company, štýlové PC skrinky

Slovanet partner

Reklamačné podmienky

 

Reklamačné podmienky popisujú obchodnú spoluprácu medzi distribútorom a dealerom. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje distribútor ku každému tovaru nákupný doklad (faktúru a dodací list - ďalej len záručný list) s uvedenými všetkými údajmi potrebnými pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).

Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru, prípadne dňom doručenia tovaru. Zákonná záručná doba je obecne 24 mesiacov (s výnimkou spotrebného materiálu kde je záručná doba max. 6 mesiacov).

V prípade neuhradenej pohľadávky si predajca vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonníka uplatniť si záložné právo na nevybavené reklamácie, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.

Záručné podmienky

Distribútor neručí za škody spôsobené neodbornou, nešetrnou manipuláciou, inštaláciou, alebo neodborným používaním výrobkov. Distribútor neručí za zachovanie údajov uložených na reklamovaných dátových médiách (pevné disky, USB flash disky, a pod.), prípadne za zachovanie údajov uložených v reklamovanom PC a nenesie zodpovednosť za škody spôsobené ich stratou alebo zneužitím. Preto odporúčame pred reklamáciou tieto údaje zálohovať, a z reklamovaného média vymazať.

Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné.

Odovzdanie tovaru

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Tovar je možné po predchádzajúcom telefonickom dohovore priniesť osobne alebo poslať prepravnou službou. Je potrebné ho do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica). Odporúčame používať originálny obal s pôvodnou výplňou, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Pri reklamovanom tovare neposielajte jeho príslušenstvo (CD média, diskety, manuály, káble) s výnimkou prípadov, keď nie je možné bez neho otestovať funkčnosť celku (napr. adaptér ku scanneru, špeciálny kábel k video alebo TV karte, atď.). Prípadné nejasnosti prosím konzultujte telefonicky alebo e-mailom.

Prevzatie tovaru a záruka

Tovar nesmie byť mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, tepelne deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel,..), ani elektricky (prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory,..) poškodený, inak automaticky kupujúci stráca nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný. K tovaru je potrebné priložiť kópiu záručného listu, uviesť podrobný popis závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje. Ak kupujúci reklamuje viacero výrobkov, je potrbné priložiť k zásielke aj ich zoznam.

Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne kódy tovaru a sériové čísla na procesoroch a pamäťových moduloch), výrobky poškodené nedbanlivosťou (základné dosky zničené inštaláciou nesprávneho BIOSu, floppy mechaniky, CD mechaniky a ventilátory používané v prašnom prostredí, harddisky WesternDigital s poškodenou ochrannou páskou, procesory AMD poškodené mechanicky alebo tepelne). Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byť poškodený živelnou pohromou.

V prípade poškodeného výrobku kupujúcim, môže predajca na požiadanie zaslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi. V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o "Podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu, predajca poškodený výrobok zašle kupujúcemu na jeho náklady v prípade, že požiada o jeho vrátenie. Stav riešenia reklamácie si môžete overiť telefonicky alebo e-mailom.

Doprava reklamovaného tovaru

V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, dopravu tovaru naspäť zabezpečuje distribútor prepravnou spoločnosťou náklady dealera, ak nie je uvedené inak. Akýkoľvek iný spôsob prepravy hradí dealer.

Spotrebný materiál

Do tejto kategórie patria všetky žiarovky, výbojky, batérie, náplne do tlačiarní (tonery, cartridge), pásky. V prípade spotrebného materiálu je dĺžka záruky skrátená a obmedzená. Presné údaje nájdete na v špeciálnych záručných podmienkach.

Dĺžka záruky pre jednotlivé výrobky je uvedená v cenníku aj na záručnom liste. V prípade mimozáručnej opravy sa prosím vopred informujte na cenu opravy.

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne (bežne 5-20 dní, maximálne 1 mesiac) opravený, pripadne vymenený za iný opravený, alebo nový kus rovnakého typu.

V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u pevných diskov - disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u CD ROM mechaník - mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov - procesor s najbližšou vyššou frekvenciou a pod.)

V prípade neoprávnenej reklamácie bude dealerovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

Najčastejšie problémy pri uplatňovaní reklamácie:


Neúplný popis závady

Je nevhodné napísať do popisu závady prosté "nefunguje". Tento popis je nedostatočný. Pri reklamovanom počítači s týmto popisom závady sa v prípade, že sa počítač bez problémov spustí, považuje reklamácia za neoprávnenú. Preto je potrebné napísať podrobný popis závady napr. "po zasunutí faxmodemovej karty vôbec nenabehne po jej vybraní funguje normálne. Faxmodemova karta pracuje v iných základných doskách korektne."
Poškodená ochranná páska, nálepka, pečať

V prípade poškodenia ochrannej známky kupujúci automaticky stráca nárok záručnú reklamáciu.
Zle nastavené prepínače alebo nekorektná inštalácia

Chyby zle nainštalovaných základných dosiek, počítačových súčastí, softwaru a pod. sú neopodstatnené reklamácie.
Vypálené body u LCD monitorov

Norma ISO 13406 pripúšťa pri LCD monitore až 5 vypálených na 1milión bodov. Preto reklamácie tohto typu nemôžu byť akceptované.
Príklad: na displeji 15" LCD monitora je 0,786432 milióna pixelov - povolených 5 na 1 milión – preto 5*0,78 = 3,9 vadného pixelu na monitor.


V Košeci, 3.1.2010

Ing. Richard Lukáčik
Konateľ spoločnosti


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty